Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VPD1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Rudolf ADLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER

Obsah

 1. Společný řečový základ audiovizuálního výrazu. Znak. Vizuální sdružování. Vizuální kultura, řeč a komunikace. Historické souvislosti. Kinematografický obraz reality - jeho originalita a specifika. Záběr a jeho hlavní formotvorné prvky.

Film: Lumiére / A.S.Labarthe - Jean-Marc Chapoulie / Francouzský dokument k 100 výročí kinematografie.

 1. Rekonstrukční metoda realizace dokumentárního díla. Podmínky, možnosti, limity. Dokumentární film - narativita, příběh, drama. Dramaturgické aspekty a předpoklady užití rekonstrukční metody.

Film: Nanuk ze severu. /R.Flaherty/ Obě verze. Ozvučená i rekonstruovaná němá.

 1. Realizační aspekty a podmínky rekonstrukční metody. Motiv. Situace. Jejich režijní ztvárnění. Deskripce a emotivita. Problematika režijní práce s lidmi před kamerou.

Film: Viz téma 2.

 1. Reportážní metoda. Dramaturgická a realizační problematika. Možnosti a limity. Základní dramaturgické pojmy. Námět a téma. Jejich formulace a naplňování v realizační praxi. Historické souvislosti. Vzájemné vlivy, prostupnost a možnosti kombinace reportážní a rekonstrukční metody.

Film: Berlin / W. Ruttmann /

 1. Formy reportážní metody a jejich uplatnění. Direktní reportáž. Dramaturgická a realizační problematika.

Film: L Altro aspetto / Masimo Zerbinatti /

 1. Koncipované reportážní formy. Scenáristická a dramaturgická příprava. Kontrasty a jejich harmonizace uvnitř motivu a situace. Emoce a „pravdivost“. Komentář jeho typy funkce a možnosti v dokumentární tvorbě.

Film: Setkání Sainy s Paříží / J.Ivens /

 1. Reportážní a rekonstrukční metoda jako živé a efektivní realizační postupy. Současné uplatnění a efektivita.

Film. Ztišení. Za vojáčka mňa vzali. / R.Adler /

 1. Realita, exprese, symbolika, metafora a stylizace v dramaturgii a realizaci dokumentárního díla. Individuální rukopis a jeho zdroje v práci dokumentaristy.

Film: Země bez chleba / L. Bunuel /

 1. Spontaneita, kreativita. Možnosti experimentu v dokumentární tvorbě ve vztahu k realizačním a skladebným postupům.

Film: Na slovíčko Nizzo / J. Vigo /

 1. Téma, jeho formulace a zobrazení konkrétními realizačními postupy a prostředky v dokumentárním eseji. Metodika postupu detailní analýzy dokumentárního díla. Formování dokumentárního záběru a jeho pointa. Hudební a zvuková dramaturgie ve struktuře dokumentárního díla. Její podíl na účinku a výsledku.

Film: Koyanisqatsi. Anima Mundi. / G. Reggio /

 1. Důsledky nepřesné formulace tématu a jeho zobrazení na strukturu dokumentárního díla. Příčiny její nesoudržnosti a rozpadu. Detailní analýza struktury dokumentárního díla - pokračování.

Film: Praha / J. Šajmovič /

 1. Speciální kimematografické postupy, druhy a žánry ve vztahu k dokumentárnímu filmu. Možnosti a způsoby jejich užití v dokumentární tvorbě. Průnik a vzájemné ovlivňování metod dokumentárního filmu a výzkumných metod přírodních a humanitních věd. Aplikace v tvůrčí praxi.

Doplňkové téma: Český vědecko-populární film jako významný fenomen naší kinematografie. Jeho přínos rozvoji audiovizuálnímu vyjadřování.

Filmy: Výběr ukázek z díla J.Lehovce, F.A.Šulce, K.Goldbergera, M.Kabelíka, M.Bernata.

Film: Mikrokosmos. / Claude Nuridsany, Marie Pérednnou /

 1. Rekapitulace. Zadání temat písemných prací. Příprava na Kolokvium.

FILMY K ANALÝZÁM MOHOU BÝT PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVANY DLE AKTUÁLNÍCH POŽADAVKŮ

Výsledky učení

Předmět je konstruován ze dvou paralelních linií: Metodologické a analytické.

Ve dvou semestrech se posluchač seznámí se všemi etapami vzniku autorského díla budovaného zcela nebo převážně z audiovizuálního obrazu reality. Obecně: Díla dokumentární tvorby. S jednotlivými složkami výrazového aparátu jež má tvůrčí dokumentaristika k dispozici a možnostmi jejich efektivního užití.

V prvé řadě s metodikou a etapami procesu koncepčního dramaturgického myšlení při formování a formulování námětu a tématu díla.

Dále předmět seznamuje s realizačními metodami dokumentaristiky reportážní a rekonstrukční, s jejich možnostmi a aplikacemi v procesu realizace.

Analyzuje realizační postupy, výstavbu a komponenty dokumentárního záběru. Výstavbu motivu a situace při realizaci dokumentárního díla a jeho kompozice ve vztahu k jednotlivým žánrům, skladebné postupy a vztahy vizuálních a zvukových výrazových prostředků.

Téměř každá přednáška vychází z podrobné strukturální analýzy některého z významných děl historie dokumentaristiky nebo současného dokumentu, případně jejich relevantních částí. Z konkrétních realizací jsou pak odvozovány a potvrzovány teoretické informace.

Předmět je profesní a klade důraz na společný „řečový“ základ audiovizuálního vyjadřování, na kontinuitu a kauzalitu vývoje vyjadřovacích prostředků jejich užití a působení.

Důraz je kladen i na aktivitu studentů. V diskusi o jednotlivých ukázkách a tvůrčích postupech jsou vedeni k tomu, aby o nich dovedli samostatně uvažovat, definovat je, přesně formulovat a zejména aplikovat poučeně a současně kreativně a osobitě ve vlastní tvůrčí praxi.

Předpoklady a další požadavky

Obecný přehled o dějinách dokumentárního filmu, nejdůležitějších etapách jeho vývoje a klíčových osobnostech ve světovém i domácím kontextu.

Literatura

BILL NICHOLS, Úvod do dokumentárního filmu, Akademie múzických umění v Praze a Jihlavský spolek amatérských filmařů, 2010, ISBN 978-80-7331-181-0

Guido Aristarco, Dějiny filmových teorií, ORBIS, Praha,1968

Guy Gauthier, Dokumentární film, jiná kinematografie, AMU, Praha, MFDF, Jihlava, 2004ISBN 80-7331-023-6

Gilles Deleuze, Film 1 Obraz-Pohyb, Národní filmový archiv, Praha, 2000, ISBN 80-7004-098-X

Gilles Deleuze, Film 2 Obraz-Čas, Národní filmový archiv, Praha, 2006, ISBN 80-7004-127-7

Rudolf Adler, Cesta k filmovému dokumentu, FAMU, AMU, Praha, 2001 /třetí rozšířenné vydání/ISBN 80-8588š-72-4

Jerzy Płažewski, Dějiny filmu 1895 - 2005, ACADEMIA, Praha, 2009, ISBN 978-80-200-1689-8

Béla Balázs, FILM, Vývoj a podstata nového umenia SVKL, Bratislava, 1958

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky ukončení první části tohoto dvousemestrového předmětu: minimálně 50% prezence, aktivní účast v diskusi.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
ADLER R.
15:40–17:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Rudolf ADLER Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů