Právo 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní právní terminologií, systematikou práva a s principy státního uspořádání ČR (včetně soudní soustavy).

Po absolvování předmětu budou studenti plně rozumět základním právně teoretickým pojmům, které jim poslouží jako pilíř při studiu práva v navazující právních předmětech.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.Úvod do oboru základy historie a teorie práva

2.Typy právní kultury

3.Právní odvětví

4.Právní systém ČR

5.Ústavní pořádek

6.Legislativní proces

7.Organizace justice

8.Právnické profese.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška ze souboru otázek, které jsou studentovi předány na začátku semestru. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je min. docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů